Demokratija

Kodėl tai svarbu?

Demokratija yra kompleksinė konstitucinė sąvoka, turinti tiek materialųjį, tiek ir procedūrinį turinį, bei apima siauresnės apimties konstitucinius principus bei elementus. Galima išskirti tris plačios apimties demokratijos elementus ar principus: 1) tautos suverenitetą, 2) visuotinus ir besikartojančius rinkimus bei referendumą, kaip tiesioginės demokratijos formą bei 3) parlamentarizmą, kaip reprezentacinės demokratijos institutą. Šių elementų identifikavimas yra konstitucinių teismų jurisprudencijos klausimas, tačiau vienas iš impulsų geriau suvokti konstitucinę demokratijos vertybę ir jos elementus, galėtų būti įvairios diskusijos dėl Europos Sąjungos sąrangoje esančio vadinamojo „demokratijos deficito“. Šių diskusijų metu kartais teigiama, kad būtent nepakankamas demokratijos principo išplėtojimas Europos Sąjungos institucinėje sąrangoje, neleidžia valstybėms narėms perduoti daugiau savo kompetencijų ES lygmeniui. Ši diskusija leido identifikuoti ir daugiau su tiesiogine ir atstovaujamąja demokratija susijusių elementų, pvz., opozicijos teises parlamente, pliuralistinę politinę sistemą, skaidrų politinių partijų finansavimą ir įvairias piliečių dalyvavimo viešųjų sprendimų priėmime formas: nuo peticijų iki piliečių įstatymų leidybos iniciatyvų. 

Į viršų