Priimamų sprendimų skaidrumas

Valdžios institucijų sprendimų skaidrumas, kaip konstitucinis principas

Skaidrumas valdžioje ir politikoje naudojamas užtikrinti aiškią ir atvirą valdžią, yra būtinas kaip gyvybiškai svarbus demokratijos ir respublikos konstitucinis principas. Skaidrumas ir tinkamas visuomenės informavimas apie galimybę stebėti ir, kiek leidžiama, dalyvauti viešosios valdžios debatuose ir diskusijose yra neatsiejama nuo demokratijos sėkmės ir taip išsaugomos pagrindinės teisės, įtvirtintos konstitucijoje. Valdžios sprendimų skaidrumas ir su juo susiję gero valdymo bei atskaitingumo žmonėms principai valdžios institucijoms leidžia praktiškai įgyvendinti Konstitucijos 5 straipsnio nuostatą, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.

Atvira valdžia, kuri yra skaidri vykdydama savo funkcijas, valstybės tarnautojus laiko atsakingais. Tokiu būdu nustatomi veiklos standartai ir elgesys, kurie tarnauja žmonėms bei sudaro sąlygas kovoti su korupcija. Skaidrumas gali būti suprantamas ir kaip žmonių teisė gerai savo darbą atliekančią valdžią, kuriai jie sutinka mokėti mokesčius.

Skaidrumą garantuojantys įstatymai (angl. Sunshine laws)

Skaidrumą garantuojantys įstatymai yra teisės normos, įtvirtinančios atvirumą valdžioje ir versle. Pagal šiuos įstatymus, medžiaga susijusi su svarstymų, balsavimų, pasisakymų ir kita informacija oficialių susirinkimų metu, yra prieinami visuomenei susipažinti. Pagal šiuos įstatymus taip pat reikalaujama, kad oficialūs valstybės institucijų posėdžiai būtų rengiami iš anksto apie tai pranešant laiku ir tokiose vietose ar tokiu formatu, kurie būtų prieinami visuomenei, išskyrus neatidėliotinų skubių susitikimų atvejus. Šie įstatymai paprastai numato, kad valdžia turi bet kada garantuoti skaidrumą ir informacijos atskleidimą visuomenei. Be to, tokių įstatymų paskirtis – skatinti etikos standartus valstybės tarnyboje, užkirsti kelią bet kokiam nesąžiningumui, taip didinant visuomenės pasitikėjimą valdžia ir valstybe. Visa tai žmonėms leidžia jaustis pilietinės visuomenės dalimi bei tuo pačiu, per skaidrumą riboti korupcijos galimybes.

Svarba

Taigi, Skaidrumas yra gyvybiškai svarbus siekiant ugdyti visuomenės pasitikėjimą valdžia. Kaip teigė žymus britų teisės filosofas Benthamas, „kuo daugiau pagundų, su kuriomis susiduriama įgyvendinant politinę valdžią, tuo labiau būtina tiems, kurie ją turi, jų vengti. Tačiau nėra jokios priežasties, kuri būtų pastovesnė ir universalesnė už visuomenės vykdomą valdžios kontrolę“ (Bentham, 1816/1999, p. 29).

Parengė: ‘Shaan’ Shahrukh Dhanji

Nuorodos

https://www.investopedia.com/terms/s/sunshinelaws.asp

https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-6/key-issues/transparency-as-a-precondition.html

Į viršų